سرورمجازی دیتاسنتر Redstation با هارد دیسک NVMe

پردازنده 2vCore(s)
50% Complete
حافظه 2GB DDR4
12% Complete
فضای ذخیره 35GB NVMe
21% Complete
شبکه 1GBit/s
100% Complete
VPSUk-2GB قیمت از 3,000,000/ماهیانه
خارج از دسترسی
پردازنده 2vCore(s)
50% Complete
حافظه 4GB DDR4
25% Complete
فضای ذخیره 50GB NVMe
31% Complete
شبکه 1GBit/s
100% Complete
VPSUk-4GB قیمت از 4,000,000/ماهیانه
خارج از دسترسی
پردازنده 4vCore(s)
100% Complete
حافظه 8GB DDR4
50% Complete
فضای ذخیره 100GB NVMe
62% Complete
شبکه 1GBit/s
100% Complete
VPSUk-8GB قیمت از 6,000,000/ماهیانه
خارج از دسترسی
پردازنده 4vCore(s)
100% Complete
حافظه 16GB DDR4
100% Complete
فضای ذخیره 160GB NVMe
100% Complete
شبکه 1GBit/s
100% Complete
VPSUk-16GB قیمت از 10,000,000/ماهیانه
خارج از دسترسی